Přejít na obsah

Stanovy KR

Stanovy spolku

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s.

Úplné znění ke dni 14. 10. 2015

Čl. 1 Úvodní ustanovaní

1)      Název spolku: Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s.

Zkráceně lze také užívat: Klub rodičů Jankov

(dále též „spolek“).

2)      Sídlo spolku:

 Na Náměstí 29, 257 03 Jankov

3)      Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s. je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4)      Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování rodičů a dalších zákonných zástupců žáků (dále jen "rodičů"), kteří se zajímají o výchovu a výuku (dále jen "vzdělávání") žáků v Základní škole a mateřské škole Jankov, okres Benešov, a také přátel a příznivců Základní školy a mateřské školy Jankov.

5)      Posláním spolku je zejména:

a)      respektování práv, potřeb a zájmů žáků Základní školy a mateřské školy Jankov

b)      podpora vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole

c)      ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků

d)      finanční podpora výchovně vzdělávacího procesu školy

e)      finanční podpora žáků při vzdělávání

f)       koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy,

g)      vzájemná spolupráce a vzájemná podpora mezi rodiči, učiteli a školou. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. 2 Činnost spolku

1)      Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. 4, a to je prováděno zvláště prostřednictvím následujících metod:

a) zjišťování:

·         úrovně spolupráce rodičů s učiteli a vedením školy

·         názorů rodičovské veřejnosti na stávající a připravované zákony a vyhlášky související se vzděláváním, včetně jejich změn

b) diskuse se svými členy a s ostatními zájemci:

·         uplatňování nových vědeckých poznatků ve školství

·         zkušenosti s moderními formami spolupráce rodičů se školou a s podílem rodičů na kontrole a správě školy

•        v ČR platné a připravované zákony a vyhlášky, související se vzděláváním, včetně jejich změn

2)      K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

Pronájem nebytových prostor

Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí

3)      Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku nebo pro podporu aktivit Základní školy a mateřské školy Jankov a jejích žáků.

 

Čl. 3 Členství

1)      Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem se může stát rodič žáka Základní školy a mateřské školy Jankov, členství je převoditelné mezi oběma rodiči.

2)      Členem spolku se může stát také fyzická osoba mimo rodiče žáků žáka Základní školy a mateřské školy Jankov, která je příznivcem žáka Základní školy a mateřské školy Jankov.

3)      Členem spolku se může stát také právnická osoba. Pak právnickou osobu ve sdružení zastupuje její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

4)      Fyzická i právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

5)      Ukončení členství

a)      ukončením studia žáka Základní školy a mateřské školy Jankov u členů – rodičů

b)      dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru

c)      úmrtím člena

d)      vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení

e)      nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků

6)      Práva členů:

a)      účastnit se činnosti spolku

b)      být pravidelně informován o dění ve spolku

c)      užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp., finanční podpora vzdělávání žáka, který je dítětem člena)

d)      podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

e)      volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

7)      Povinnosti členů:

a)      platit členské příspěvky

b)      chránit a zachovávat dobré jméno spolku

c)      dodržovat stanovy spolku

8)      Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

9)      Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 

Čl. 4 Orgány spolku

1)      Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a)      Členská schůze

b)      Výbor

c)      Předseda

d)      Místopředseda

e)      Kontrolní komise

2)      Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3)      Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4)      Funkční období volených orgánů je školní rok s platností od Členské schůze do Členské schůze roku následujícího. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Čl. 5 Členská schůze

1)      Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

Do její působnosti tak náleží:

a)      určit hlavní zaměření činnosti spolku

b)      rozhodovat o změně stanov

c)      stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,

d)      schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,

e)      schvalovat výsledek hospodaření spolku

f)       potvrdit volbu členů výboru, volit předsedu kontrolní komise a její členy

g)      hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

h)      rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

2)      Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. srpnu, nejpozději však do 31. prosince daného kalendářního roku.

3)      Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.

4)      Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

5)      Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6)      Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je vždy usnášeníschopná. Pokud je přítomna na jednání Členské schůze méně než polovina všech členů spolku, nesmí Členská schůze měnit předem zveřejněný program svého jednání. Usnesení Členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

7)      Jednání Členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

8)      Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání Členské schůze.

 

Čl. 6 Výbor

1)      Výbor je orgánem Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s., řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi Členské schůze po celé své funkční období.

2)      Výbor má nejméně 7 členů. Členy výboru volí členové za každou třídu žáka základní školy a jednoho člena výboru volí členové za mateřskou školu samostatně v daném kalendářním roce.

3)      Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje rozpočet a jeho změny, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na jednatele, další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4)      Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Schvalování probíhá nadpoloviční většinou všech členů výboru. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté bez práva hlasování.

5)      Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.

6)      Mimořádnou schůzi výboru svolává předseda výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze, do 15 dnů od žádosti.

7)      Do výlučné kompetence výboru patří:

a)      svolávat Členskou schůzi,

b)      přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

c)      posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,

d)      dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

e)      jmenovat hospodáře spolku

f)       přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

g)      přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,

h)      rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

i)        rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

j)        schvalovat interní organizační normy spolku

 

Čl. 7 Předseda

1)      Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku, je statutárním orgánem spolku a jedná za spolek navenek. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2)      Předseda je volen členy výboru ze členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3)      K výlučným kompetencím předsedy patří:

a)      vedení Členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

b)      svolání a vedení schůzí výboru,

c)      pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

4)      Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a Členské schůze.

5)      Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

Čl. 8 Místopředseda

1.      V případě nepřítomnosti předsedy na jeho výslovný pokyn plní místopředseda povinnosti předsedy.

2.      Místopředseda je volen členy výboru ze členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi.

Čl. 9 Kontrolní komise

1)      Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává Členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá Členské schůzi.

2)      Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.

3)      Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími Členské schůze a výboru.

4)      Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

5)      Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

6)      Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

7)      O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně Členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

8)      Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kont- rolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

9)      Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

Čl. 10 Hospodář

1.    Hospodář je oprávněn hospodařit s finančními prostředky výlučně v zájmu spolku, případně vést účetnictví spolku.

2.    Společně s předsedou má oprávnění disponovat s finančními účty spolku u peněžních ústavů a vést internetové bankovnictví.

3.    Hospodář zejména:

a)      kontroluje placení členských příspěvků a vede evidenci plátců,

b)      vypracovává roční zprávu o hospodaření spolku a předkládá ji výboru,

c)      vede evidenci majetku spolku,

d)      poskytuje součinnost kontrolní komisi.

4.    Funkce hospodáře je neslučitelná s jinou funkcí ve výboru.

 

Čl. 11 Majetek a hospodaření

1)      Hospodářským rokem je stanoveno období od 1. září do 31. srpna roku následujícího.

2)      Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

3)      Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

4)      Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance polku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv a dohod.

5)      Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

6)      Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

7)      Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

8)      Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

9)      Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

 

Čl. 12 Zánik spolku

1.      Spolek může zaniknout:

a)      dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze,

b)      sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Členské schůze,

c)      z jiného důvodu stanoveného zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.      Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, rozhodne současně Členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

1)      Spolek Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

2)      Tyto stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi spolku dne 14. 10. 2015


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace