Přejít na obsah

Dodatek školního řádu - pravidla distanční výuky

Dodatek školního řádu - pravidla distanční výuky

vloženo 8. říjen 2020

Dodatek ke školnímu řádu č. 1

PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY - ZŠ JANKOV

 1. Distanční výuka je pro žáky povinná

Novelou školského zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v mimořádných situacích (při uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků ve školách.) Zákonem je nyní nově stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro žáky a zároveň je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat.

 1. Průběh distanční výuky na 1. stupni

Pro 1.-5. ročník budou zadány úkoly ve školním informačním systému Škola On Line (dále ŠOL) v pondělí v 8:00, splnění úkolů do čtvrtka do 23:59. Pro 3.-5. ročník bude probíhat min. 3 x týdně on-line přenos výuky. Budou upřednostněny hlavní předměty český jazyk a matematika.  V pátek při on-line přenosu výuky (3.-5. ročník) bude shrnuta práce v průběhu týdne, proběhne oprava úkolů (správné řešení), učitel zadá hodnocení úkolů. Pro všechny on-line přenosy vyučovacích hodin bude používána aplikace Google Meet, kterou je možné spustit i v mobilních zařízeních (telefonech). Pro 1. a 2. ročník budou probíhat pouze konzultace v odpoledních hodinách (odevzdávání většiny úkolů v listinné podobě po skončení distanční výuky).

 1. Průběh distanční výuky na 2. stupni

Distanční výuka bude probíhat denně od 7:45. Výuka bude kombinovaná, podle rozvrhu pro distanční výuku budou žákům denně v 8:00 zadávány úkoly ve školním informačním systému ŠOL a ve vybraných hlavních předmětech (český jazyk, matematiky a cizí jazyky) bude probíhat tzv. synchronní on-line výuka, neboli on-line přenos vyučovací hodiny. Pro všechny on-line přenosy vyučovacích hodin bude používána aplikace Google Meet, kterou je možné spustit i v mobilních zařízeních (telefonech).

 1. Žák se při on-line přenosu vyučovací hodiny řídí těmito pravidly:
 • On-line hodina je běžnou vyučovací hodinou. Informace o ní získáš na webu ZŠ a MŠ Jankov a v elektronickém systému Škola OnLine.
 • Na hodinu se připojuj včas.
 • Přihlašovací kód slouží pouze pro Tvou potřebu, nikomu jinému jej nesděluj.
 • Přihlašovacími údaji je Tvé jméno a příjmení, ne přezdívka (u malých dětí - jméno rodiče).
 • Pomůcky si nachystej před hodinou.
 • Soustřeď se pouze na výuku.
 • Je nutné, abys měl/a funkční mikrofon (žáci 2. stupně pokud nejsou vyvoláni, mají mikrofon vypnutý).
 • Buď připravený/á na vyzvání učitele zapnout webovou kameru (žák 1. stupně má kameru vždy zapnutou).
 • Žádným způsobem neruš online vyučovací hodinu. Při opakovaném nevhodném chování budeš vyloučen z online výuky (absence).
 • Svačinu si nech na přestávku.
 • Chat můžeš použít pouze podle pokynů vyučujícího.
 • Z on-line hodiny neodcházej, vždy počkej na pokyn vyučujícího.
 • U samostatné domácí práce v rámci on-line výuky čti pečlivě zadání a pracuj podle pokynů vyučujícího.
 • K dotazům ohledně úkolů pro domácí práci využívej Zprávy v systému Škola OnLine. Záložka „Vypracování úkolů“ slouží pouze k odesílání splněné práce.
 1. Omlouvání neúčasti

Neúčast při on-line přenosu vyučovací hodiny z důvodu nemoci nebo jiných závažných důvodů je považováno za absenci. Pro omlouvání absencí platí stejná pravidla jako pro prezenční výuku - zákonný zástupce žáka je povinen nejpozději druhý den žáka telefonicky nebo emailem omluvit vyučujícímu daného předmětu. Absence bude zapsána v třídní knize, písemnou omluvenku v omluvném listě přinese žák nejpozději do tří dnů po skončení distanční výuky. V případě neomluvených absencí bude třídní učitel postupovat podle školního řádu podle pravidel neomluvených absencí v prezenční výuce.

 1. Úkoly zadané v systému Škola OnLine

Na úkolech zadaných v ŠOL žák pracuje dle svých časových možností a domluvených způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdává. Neodevzdáním (respektive neodesláním) úkolu ve stanoveném termínu (nebo neprokázáním snahy o jeho plnění) je považováno též za absenci v distanční výuce a v takovém případě bude škola postupovat podle pravidla č. 4 a pravidel školního řádu.

 1. Úkoly zadané v ŠOL budou hodnoceny zejména slovním hodnocením, které bude významným podkladem k hodnocení žáka na konci daného pololetí podle klasifikačního řádu školy.
 2. Pokud se žák nemůže účastnit ze závažných (např. socioekonomických) důvodů distanční výuky přes internet je povinen požádat o zadání úkolů telefonicky nebo po předchozí domluvě si ve škole vyzvednout zadání úkolů v listinné podobě.
 3. Vyučující všech předmětů budou monitorovat zapojení všech žáků ve třídě a poskytovat individuální konzultace a studijní podporu. Forma (telefonicky, on-line chat, email) a časový rozsah konzultací (v pracovní dny v pracovní době) bude zveřejněna na stránkách školy v záložce Distanční výuka. Zde bude také uveřejněn aktuální rozvrh distanční výuky.
 4. Pedagogická intervence pro žáky s podpůrnými opatřeními bude probíhat i v době distanční výuky formou, která bude stanovena podle individuálních potřeb žáků.

V Jankově dne 28. 12. 2020                          Mgr. Václav Nerad, ředitel školy

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace