Přejít na obsah

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zřizováno školou a poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a psycholog. V součinnosti s tímto týmem je zajištěna spolupráce všech pedagogických pracovníků, včetně asistentů pedagoga. Naším společným cílem je aktivně napomáhat při vytváření zdravého školního klimatu, posilovat pozitivní vztahy mezi všemi subjekty naší školy, zkvalitňovat péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a intenzivně se angažovat v oblastech primární prevence.

 Jméno                        Pozice  E-mail

Konzultační hodiny

 Iva   Chmůrová výchovná poradkyně,vedoucí ŠPP vypmep@jankov.net iva.chmurova@jankov.net úterý 8:30-9:25
 Jitka Peroutková metodik prevence vypmep@jankov.net jitka.peroutkova@jankov.net úterý 8:30-9:25
 Mgr. Jan Kolář školní psycholog jan.kolar@jankov.net úterý 8:30-14:30

Činnost poradenských pracovníků je vymezena Vyhláškou 72/2005 Sb.

Hlavní cíle ŠPP

· spolupracovat na kvalitním sociálním klimatu školy

· poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů

· pracovat se všemi subjekty školy a vytvářet tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů

· připravovat podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

· prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

· pomáhat žákům (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a jejich rodičům při volbě studia

· prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči

· individuálně přistupovat ke každému žákovi

· poskytovat metodickou podporu učitelům

· koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

· hledat cesty k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru

 

Preventivní program pro školní rok 2023/2024

 

ŽÁDOST O VYPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU

 

Informační leták - ŠIKANA

 

Informační leták - KYBERŠIKANA

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace